Procedura zakupy urządzenia fiskalnego

PROCEDURA ZAKUPU URZĄDZENIA FISKALNEGO:

Pamiętaj !!!
 
Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej, przysługuje zwrot   w wysokości 90 % ceny netto urządzenia, nie więcej jednak
niż 700 PLN za sztukę.

Z ulgi na zakup urządzenia mogą także skorzystać przedsiębiorcy nie będący płatnikami VAT.

 W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego.

Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.

Należy jednak pamiętać, że odliczenia będą dotyczyły tylko wcześniej zadeklarowanej w Urzędzie Skarbowym liczby urządzeń fiskalnych.
 
PRZYKŁAD:
Kasa fiskalna NANO E   1290 zł netto – 700 zł ulgi( 90% ceny netto czyli 1160 zł lecz maksymalnie można odliczyć 700 zł)= 590 zł netto (725,70 brutto)
 
Załatwiamy wszystkie formalności z Urzędem Skarbowym za podatnika (przed i po fiskalizacji ) !!!
1. Wybór i zakup urządzenia fiskalnego
Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Na początku Klient przedstawia typ i zakres prowadzonej działalności i wymagania odnośnie urządzenia. Zaprezentujemy kilka rozwiązań i pomożemy wybrać urządzenie optymalnie dopasowane do potrzeb. Kasy i drukarki poza funkcją fiskalną wspomagają zarządzanie placówką handlową. Ważne jest odpowiednie dopasowanie urządzenia do obecnych i przyszłych potrzeb Twojej działalności. Instalując urządzenie fiskalne, powinniśmy wiedzieć, czy wybrany model ma rejestrować tylko podstawowe informacje (np. wartość obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też posiadać bardziej złożone funkcje (np. rejestracja stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów itp.). Drukarka w połączeniu z odpowiednim programem obsługi sprzedaży, pozwala na wygodne zarządzanie magazynem firmy.
 
2. Programowanie i konfiguracja urządzenia fiskalnego
W kolejnym etapie przedstawiają Państwo listę produktów (oraz stawek VAT), jakie powinny być zaprogramowane na kasie fiskalnej, nagłówek paragonu, ilość kasjerów obsługujących kasę, adres w który kasa będzie użytkowana, a my programujemy kasę zgodnie z Państwa życzeniem.
 
3. Szkolenie
Prezentujemy, w jaki sposób:
• prowadzić sprzedaż na kasie fiskalnej,
• wykonywać raporty dobowe i okresowe,
• zmieniać papier
• w jaki sposób radzić sobie z błędami popełnianymi w trakcie eksploatacji urządzenia.
 
4. Procedury związane z fiskalizacją
Następnie otrzymują Państwo zaprogramowane urządzenie i gotowe do pracy, lecz w trybie szkoleniowym, co oznacza że można wykonywać wszystkie operacje jak w trakcie normalnego użytkowania z tą różnicą, że sprzedaż taka nie jest rejestrowana w module fiskalnym. Wspólnie z serwisantem uzgadniany jest termin fiskalizacji. Fiskalizacja odbywa się w siedziie „RAS” bądź u klienta. Jest możliwość fiskalizacji w dniu zakupu, jeśli klient ma takie życzenie. Po fiskalizacji otrzymują Państwo książkę serwisową w której będą odnotowywane interwencje serwisu, wykonane przeglądy. Książkę serwisową należy przechowywać w miejscu użytkowania kasy fiskalnej
 
5. Rozpoczęcie ewidencji obrotu i stosowania obowiązujących przepisów
Przedsiębiorca który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać o kilku ważnych działaniach. Przede wszystkim zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu.
Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego musi wykonać dzienny raport fiskalny.
Urząd skarbowy wymaga też od podatnika miesięcznych raportów sprzedaży, sporządzanych na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego. Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji.
Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca ze służbami serwisowymi. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia. Dokonuje on także obowiązkowych przeglądów technicznych kasy (przynajmniej raz na 24 miesiące).
 
 
JAK UZYSKAĆ ULGĘ NA ZAKUP URZĄDZENIA?
 
Podatnikom, którzy muszą kupić, zainstalować i stosować kasę fiskalną, przysługuje ulga na zakup takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mogą odliczyć nawet 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego!
Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących (koszt netto), zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.
 
Wysokość ulgi może wynosić nawet 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.
Uwaga: Ulgą nie są objęte kasy nabywane w celu wymiany starych modeli na nowe oraz instalowane dodatkowo (nie zgłoszone z pierwszą fiskalizacją).
 
Aby skorzystać ze zwrotu należy:
 
1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach (Druk:Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania), z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz Zgłoszenie kasy przez podatnika (dołączany do każdego urządzenia):
4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
5. Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu skarbowego