Zwrot kosztów z tytułu nabycia kasy

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z URZĘDEM SKARBOWYM PRZY POZYSKANIU ZWROTU KOSZTÓW Z TYTUŁU NABYCIA URZĄDZENIA FISKALNEGO:

1. ZAWIADOM URZĄD SKARBOWY O WSZYSTKICH INSTALOWANYCH URZĄDZENIACH FISKALNYCH.
Po zakupie kasy lub drukarki rejestrującej należy, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem ewidencji (fiskalizacji), złożyć pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego (Druk: Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących). Pismo niniejsze powinno zawierać dokładną liczbę zgłaszanych do fiskalizacji urządzeń. Należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia (włącznie z rezerwowymi).
 
Pamiętaj: Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej, przysługuje zwrot w wysokości 90 % ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 PLN za sztukę. Dodatkowo zakup urządzenia fiskalnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że odliczenia będą dotyczyły tylko wcześniej zadeklarowanej w Urzędzie Skarbowym liczby urządzeń fiskalnych.
 
2. ZAFISKALIZUJ W TERMINIE URZĄDZENIE FISKALNE (USŁUGA WYKONYWANA PRZEZ SERWIS)
Następnie należy nieodwracalnie uaktywnić pamięć fiskalną (zafiskalizować urządzenie). Operację fiskalizacji przeprowadza uprawniony do tego pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację producenta bądź dystrybutora kas i drukarek fiskalnych. Od tej pory w pamięci fiskalnej będą zapisywane wszystkie operacje dokonywane w urządzeniu. Fiskalizacja to operacja „legalizacji” kasy fiskalnej i polega na wprowadzeniu na stałe do urządzenia numeru NIP podatnika. Od tego momentu kasa działa w trybie tzw. fiskalnym, czyli cała sprzedaż prowadzona na kasie jest rejestrowana i jest podstawą do naliczenia podatków VAT oraz dochodowego. W tym trybie istniej oczywiście możliwość zmian typu dopisywanie produktów, stawek podatku VAT, nagłówka itp.
 
3. ZGŁOŚ W CIĄGU 7 DNI OD FISKALIZACJI W URZĘDZIE SKARBOWYM.
W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji należy zarejestrować urządzenie w Urzędzie Skarbowym (odpowiedni druk wydaje serwisant). Urząd nada numer ewidencyjny urządzenia i pisemnie powiadomi o tym podatnika.
 
4. PRZEDSTAW W URZĘDZIE SKARBOWYM ORYGINAŁ FAKTURY ZAKUPU KASY WRAZ Z DOWODEM ZAPŁATY.
Aby uzyskać odpis z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego należy przedstawić Urzędowi Skarbowemu oryginał faktury oraz dowód zapłaty zakupionego towaru.
 
5. ROZLICZENIE ODPISU.
 
Płatnicy podatku VAT: Ulgę z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za urządzenie rejestrujące. Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) nie może być wyższe od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. Z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: – 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia – jeżeli składamy deklaracje miesięczne, lub – 50% tej kwoty- jeżeli składamy deklaracje kwartalne.
 
Podatnicy nie będący płatnikami VAT: Z ulgi na zakup urządzenia mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku (ze względu na niewielkie obroty). W tym celu muszą złożyć Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego. Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od daty złożenia przez niego wniosku.